Joanna M

72 teksty – auto­rem jest Joan­na M. 

Wy­magają szyb­kiej adap­tacji. Na­wet do drzaz­gi w oku. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 lipca 2015, 00:00

Nie ma rodzajów sa­mot­ności, bo sa­mot­ność jest jed­na. Sa­mot­ność bez Boga. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 28 czerwca 2015, 13:25

Jes­tem ko­bietą. Mam prob­le­my małe, duże.. jak każda. Ale nie modlę się o to żeby ich nie mieć, modlę się o to żebym umiała je dob­rze roz­wiązy­wać, nie up­rzyk­rzając życia in­nym swoim narzekaniem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 kwietnia 2015, 18:57

Kochałam. In­tensyw­nie, moc­no niczym esen­cja her­ba­ty. Kocham. Cicho i lek­ko niczym wiosen­ny wschód Słońca. Choć Ciebie nie ma przy mnie. Poczu­cie obec­ności tak de­likat­ne i niekończące, tak nies­ka­zitel­ne opływa mnie w każdej chwi­li. Skąd i dlacze­go, nie wiem. Czu­je jed­nak, że jest moją naj­większą mocą, której nie od­bie­rze mi żad­na ciem­ność tu­nelu. Od tej chwi­li spełniam marzenia. 

anegdota
zebrała 3 fiszki • 13 marca 2015, 22:59

Każde cze­kanie ma swój fi­nał, na­wet to bez finału. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 lutego 2015, 22:21

Raz przek­raczając gra­nice, gra­nicy już nig­dy nie będzie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 listopada 2014, 21:58

Ludzie roz­kwi­tają, czując kom­fort przy dru­giej oso­bie z po­dobną wrażliwością. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 października 2014, 22:37

Uważaj na miłych ludzi. Zbyt miłych .. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 października 2014, 20:18

Wol­ność zaczy­na się wte­dy gdy uświado­misz so­bie jak bar­dzo było Ci jej brak. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 8 października 2014, 09:02

In­te­ligen­cja to ... świado­mość? Świado­mość to... wol­ność? A wol­ność w złotej klat­ce to ... co ? Zwie­rze w klat­ce.. i pub­liczność od której za­leży sukces. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 października 2014, 22:46
Joanna M

Nie wiem jaka jestem, ale cierpię, gdy mnie deformują... Wbrew wszystkiemu chcę być sobą...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

11 lipca 2015, 00:00Joanna M do­dał no­wy tek­st Wymagają szyb­kiej adap­tacji. Na­wet [...]

28 czerwca 2015, 13:25Joanna M do­dał no­wy tek­st Nie ma rodzajów sa­mot­ności, [...]

30 kwietnia 2015, 20:49Joanna M sko­men­to­wał tek­st Doceniamy poświece­nie in­nych do­piero [...]

20 kwietnia 2015, 22:04słoneczniki sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą. Mam prob­le­my [...]

20 kwietnia 2015, 20:45mechaa sko­men­to­wał tek­st Uważaj na miłych ludzi. [...] 

20 kwietnia 2015, 20:43mechaa sko­men­to­wał tek­st Jestem ko­bietą. Mam prob­le­my [...]

20 kwietnia 2015, 18:57Joanna M do­dał no­wy tek­st Jestem ko­bietą. Mam prob­le­my [...]

14 marca 2015, 09:21zielonomodra sko­men­to­wał tek­st Kochałam. In­tensyw­nie, moc­no niczym [...]

13 marca 2015, 22:59Joanna M do­dał no­wy tek­st Kochałam. In­tensyw­nie, moc­no niczym [...]

9 lutego 2015, 22:21Joanna M do­dał no­wy tek­st Każde cze­kanie ma swój [...]